GENERALFORSAMLING

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende punkter på dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning om ejerlaugets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse heraf, herunder forslag til eventuelt overskudsanvendelse.

4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af kontingent indtil næste ordinære generalforsamling.

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter.

7. Valg af revisor samt af revisorsuppleant.

8. Eventuelt.